2018-03-13

Hetirend-napirend

A mai rohanó világban a szülőknek sokszor gondot okoz az óvodák őszi, téli és nyári szünete. Óvodánk egész évben nyitva tart. Az év minden hétköznapján – kivéve a munkaszüneti és ünnepnapokat – sok szeretettel várjuk a csemetéket.
Az oktatási, képzési rendszerünk igazodik a magyar oktatási intézmények működési rendjéhez, ezért egy-egy ilyen időszak mindig az adott év szeptember 1-vel indul és a következő év június 15-vel ér véget.
A júliusi és augusztusi hónapban is nyitva tartunk, azonban ebben az időszakban a nevelést kötetlenebb formában, a nyári heti tematikus táborokhoz kapcsolódó tartalommal biztosítjuk.

Zöldfa Magánovi Hetirend
Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek
gyerekjóga  angol környezet tevékeny megismerése,
matematika
 angol
anyanyelvi nevelés zenei nevelés testnevelés vizuális nevelés

Speciális programokkal színesítjük gyermekeink életét. Bábelőadásokat, koncerteket szervezünk olykor intézményen belül. Ellátogatunk érdekes helyekre (állatkert, múzeum). Ünnepek alkalmával hagyományőrző programokkal kedveskedünk a szülőknek.

Gyerekjóga

Célja: Az életkori sajátosságok szem előtt tartásával pozitív személyiségfejlesztés.
Az óvodáskort figyelembe véve a gyermekek egy komplex játékos foglalkozáson: kúsznak, másznak, pihennek, lélegeznek, ugrálnak, forognak, csavarodnak és mosolyognak. Érzelmi  intelligencia fejlesztés, a helyes mozgáskoordináció, testséma kialakítása, a helyes légzés és a figyelemfunkciók fejlesztése valósul meg.
Már az óvodában uralkodik a versenyszellem, megbélyegezve egyaránt a jó és a rossz eredményt elérő kicsiket. Majd gyermekeink újabb verseny helyzetekbe kerülnek, nemcsak az iskolai tanulmányok, hanem a sport színterén is. Mindezen hatások eredményeként már nagyon korán túlzott önkritikával, lebiggyesztett orral haladnak az élet macskakövein, miközben önbecsülésük egyre jobban lecsökken. E hatások ellensúlyozásának kiváló ellenszere a gyermekjóga. Itt ugyanis nincs versenyhelyzet. Nem a tökéletes kivitelezés a cél, és ez az elvárás nélküliség elősegíti a gyermekek belső tartásának és önelfogadásának fejlődését. Komplexen és hatékonyan támogatja a gyermekek egészséges testi és lelki fejlődését.

Zöldfa Magánovi hetirendje

Hétfő – Anyanyelvi nevelés:

Magyarul tanulunk verseket és mondókákat játékos formában. Ez lehetővé teszi a szókincs, a kifejezőkészség, az artikuláció a beszédbátorság, az empatikus készség, a fantázia fejlesztését. Az anyanyelv biztonságérzet, gondoskodás, otthontudat a szerető emberi kapcsolat eszköze és forrása is egyszerre.

 

Kedd – Zenei nevelés

A környezet hangjainak megfigyelése, az éneklés, a zenélés felkeltik a gyermekek zenei érdeklődését, formálják zenei ízlésüket, esztétikai fogékonyságukat. Az élményt nyújtó közös ének-zenei tevékenységek során a gyermekek felfedezik a dallam, a ritmus, a mozgás szépségét, a közös éneklés örömét. A népdalok éneklése, a gyermek néptáncok és népi játékok a hagyományok megismerését, továbbélését segítik.

A zenés-dalos játékok során fejlődik zenei hallásuk, ritmusérzékük, megismerik a különböző hangszereket, folyamatosan alakul szabálytudatuk, empatikus készségük, javítja a problémamegoldó gondolkodást, képesek lesznek érzelmeik kinyilvánítására, így kommunikációs készségük is jobb lesz. A zene a gyerekeknek olyan, mint egy varázslat.

Szerda– Testnevelés

A mozgásos tevékenység erősíti a gyermekek izomzatát, testi képességeit javítja. A gyermekek mozgásigényének kielégítését és fejlesztését a testnevelési foglalkozások és a szabadban végezhető különböző mozgásos tevékenységek (változatos udvari játékok, sokféle és sokoldalú mozgásos szabályjátékok, népi dalos játékok, körjátékok) szolgálják, melyeket részben a gyerekek szabadon választanak, részben pedig mi kezdeményezünk. A testi és lelki egészség eléréséhez a test rendszeres edzése is hozzájárul. A mozgás a gyermek egyik legtermészetesebb életmegnyilvánulása. A megfelelő, célszerű és tudatosan irányított, higiénikus környezetben megvalósuló mozgás pozitívan hat az anyagcserére és az idegrendszerre. Javítja a mozgási rendellenességeket, segíti a növekedést és a helyes testtartás elsajátítását. A testmozgás iránti igény kialakítását már a gyerekkorban el kell kezdeni, hisz tudjuk, hogy a mozgásnak egészségmegőrző élettani és mentális hatása is van. Az óvodáskorú gyermekek a mozgásigényüket a futásban és a játékban elégítik ki. Lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek, hogy ügyességüket az udvari mászókán és labdajátékok által is fejlesszék. A gyerekek testedzése egészségük fenntartása, a megbetegedések megelőzése szempontjából fontos. A szabad levegőn való rendszeres tartózkodás növeli az ellenálló képességet, ezért ez télen sem maradhat el. A túlságos lehűlés veszélyének elkerülése végett célszerű többször nem túl hosszan levegőzni, játszani (szánkózni, csúszkálni, hógolyózni).

A gyermekek mozgásigényének kielégítését és mozgáskészségük fejlesztését mindennapos torna, udvari játékok, oviban végezhető mozgásos tevékenységek, séták, kirándulások szolgálják.

A mozgásos játékok segítenek a testséma kialakulásában , segítik az észlelést a tapasztalatszerzést a téri tájékozódást, fejlesztik egyensúlyérzéküket, ügyességüket, önállóságukat, kedvezően befolyásolják a teljesítőképességet, növelik az önbizalmat sőt, alapját képezik magasabb gondolkodási funkcióknak.

Csütörtök – Környezet-természet tevékeny megismerése

Természet szeretetére nevelés: Már apró gyerekkortól fontos, hogy felkeltsük a 2-6 évesek figyelmét környezetünkre, a benne élő növényekkel, állatokkal együtt. A közös séták, kint létek az udvarban kiválóan alkalmasak arra, hogy rácsodálkoztassuk a gyerekeket a nyíló ibolya bokorra, gólyahírre, vagy a hófehér, vagy rózsaszín ruhába öltözött virágzó fákra, kék égre stb. Számtalan megfigyelni való akad környezetünkben. A közösen látott élményeket megbeszéljük, mindenki elmondhatja véleményét. Ilyenkor a gyerekek nagyon kíváncsiskodóak, sok a kérdésük: „És ez miért…. ?” Szó esik a természet védelméről: miért ne tiporják el a bogarakat, miért ne tépjék le a fa ágait, a virágokat. A természethez kapcsolódóan verseket, mondókákat, dalokat is tanulgatunk.

Matematika:

A gyermekek játékos bevezetése a matematika világába. Termények, termések felhasználása. Játékos feladatokkal a csoporttársak, testvérek számlálása. Életkor, testmagasság szerinti sorozatok.

A matematikai játékok fejlesztik a gondolkodást a logikai műveletek végrehajtását, megerősítik a számfogalmakat, fejlesztik a figyelmet, alakul ítélőképességük, felismerik a mennyiségi, alaki, nagysági és téri viszonyokat. Tulajdonképpen az összes tevékenységforma gazdagon hordozza magában a matematikai tapasztalatszerzést.

Péntek – Vizuális nevelés

A gyurmázáson, tépés-ragasztáson, rajzoláson, festésen, színezésen kívül idetartozik a barkácsolás, ahol a gyerekek kevésbé munkaigényes dolgokat barkácsolnak össze a segítségünkkel. Bábok, mesefigurák elkészítése; dramatizálás, bábozás során lehetőséget adunk a gyerekeknek arra, hogy a mese, vers elmondása után elgondolásaik alapján játsszák el a lerövidített mesét, történeteket. 3-4 éves korban elsősorban a bábu mozgása kelti fel a gyerek érdeklődését.

Konstruálás- építő játékok: A „valamit alkotni” igénye, öröme kreativitásuk mellett értelmi és társas képességeiket is sokoldalúan fejleszti.

A vizuális játékok örömet adnak, sikerélményhez juttatják a gyermeket és az önkifejezés, a fantázia megnyilvánulásának legváltozatosabb eszközei is egyben. Mindezek mellett fejlesztik az esztétikai érzéket, a figyelmet, a türelmet a tevékenység során megismerik a színeket a különböző technikai megoldásokat, fejlődik a finommotorikájuk, előkészíti az írást.

Minden mindennel összefügg. Meseolvasás vagy éneklés közben ugyanolyan jól lehet számolni vagy a térirányokat gyakorolni, mint egy mozgásos játék során. De egy egyszerű napi séta is számtalan lehetőséget rejt, új dolgok megismerésére és apró tapasztalatok megszerzésére. Mindez akkor hatékony, ha a gyermekek kezdeményező, felfedező, érdeklődő megnyilvánulásai, az őket értő személy, elfogadó megerősítő magatartásával párosulnak. Ezt átélni érzelmi katarzis felnőttnek és gyermeknek egyaránt.

Nézd meg, hogy néz ki egy napunk!

7:30 – 8:00 A gyerekek érkezése

Miután egy gyermek megérkezik az oviba, segítjük a szülőtől való elválást, majd ráhangoljuk őt a rá váró napra, tevékenységekre. Fontos az is, hogy biztosítsuk a szülőt, gyermeke hamar megnyugszik, és egész nap jól érzi magát nálunk.

8:00 – 8:30 Reggeli

A reggeli kialakításánál is fontos az egészséges, változatos ételek összeállítása. A gyerekekkel közösen terítjük az asztalt, ezzel is önállóságra neveljük őket.

8:30 – 9:00 Reggeli utáni gondozási feladatok elvégzése,  szabadon választott tevékenység, játék ideje

A kisebb gyerekek kéz- és fogmosásának felügyelete, szükség esetén a mosdóba menetel felügyelete. A nap ezen szakaszában biztosítjuk a gyerekeknek a szabad játék örömét. Amellett, hogy maguk döntenek, mivel foglalkoznak, mi segítjük a helyes útmutatással, a játékok használatától a közös játékba híváson át, a megfelelő viselkedés betartatásáig.

9:00 – 9:45  Szabadon választott és/vagy megszervezett kezdeményezés ideje
Csoportos foglalkozások a nevelési tematika szerint vegyes csoportban, továbbá egyénre szabott fejlesztések (logopédia, pszichológia)

10:00 – 10:30 Tízórai

Minden esetben zöldség és/vagy gyümölcs.

10:30 – 11:00 Szabadon választott és/vagy megszervezett kezdeményezés ideje

Minden napra vannak foglalkozások, ami lehet kreatív, fejlesztő tevékenység, közös játékos tanulás. Amennyiben egy gyermek ebben nem akar részt venni, nem erőltetjük, de a lehetőséget minden esetben biztosítjuk számukra.

11:00 – 11:45 Szabadtéri foglalkozás, gyerekek megmozgatása

Az ebéd előtt, amennyiben az időjárás megengedi, kimegyünk a kertbe, a játszótérre. Tartunk motorozást, bújócskázunk a szabadban. Vár a csúszda, a kalandpark, a homokozó. Ősszel falevelet gyűjtünk, amit később hasznosítunk kreatív foglalkozásunkon, tavasszal virágmagot ültetünk, télen hóembert építünk.

Mindennap beiktatunk olyan játékos tornafoglalkozásokat, melyek alkalmával teljes egészében megmozgatjuk a gyerekeket. Ez lehet a szabadban, amennyiben az időjárás megengedi, de a zárt térben, mondókázás, éneklés, játék közben is iktatunk be mozgást.

11:45 – 12:30 Ebéd előkészítése, étkezés, rendrakás

Az ebédet gyermekétkeztetéssel foglakozó szolgáltatótól rendeljük. Megrendeléskor figyelembe vesszük, ha a gyerekek közt van vegetáriánus, cukorbeteg, lisztérzékeny… stb. Az ilyen típusú étkezést a szülőkkel együttműködve állítjuk össze a nap minden étkezése esetében.

12:30 –14:30 Pihenés előkészítése, tisztálkodás, délutáni alvás

Ebéd után alvószobába megyünk, ahol már az előkészített ágy várja a gyerekeket. A megfelelő pihentető alvás egyik feltétele a kényelmes alvóhely kialakítása. Fogmosás vagy mosdóba kísérést követően és az előzetes alapos szellőztetés után mesét olvasunk, esetenként halk, nyugtató zenével és megfelelő fényviszonyok megteremtésével biztosítjuk a pihenés feltételeit.
Azoknak a gyerekeknek, akik ezt már nem igénylik, ebben az időszakban- az alvó gyerekektől elkülönítetten-szabad játszásra van lehetőségük, illetve az iskolalőkészítő foglalkozásokat is esetenként a délutáni időszakban tartjuk meg.

14:30 – 15:00  Ébredés, uzsonna

Ekkor a gondozók/óvónők már készülnek az uzsonnára. Ébredést követően foglalkozunk, játszunk a gyerekekkel. Szabadon választott játékokkal, de ekkor is megadva a lehetőséget csoportos játékra, foglalkozásra. Ezután az előkészített, szintén a napszaknak és a gyerekeknek megfelelő étellel kínáljuk őket.

15:20 – 16:30 Szabad játék, folyamatos hazamenetel

Az évszak figyelembe vételével a szabadban is eltölthetjük az időt. Ebben az időben a szülők folyamatosan érkeznek a gyerekekért. Ekkor szükség esetén tájékoztatjuk őket a napi fontosabb történésekről.

 

A honlap további használatához a sütik használatát el kell fogadni. További információ

A süti beállítások ennél a honlapnál engedélyezett a legjobb felhasználói élmény érdekében. Amennyiben a beállítás változtatása nélkül kerül sor a honlap használatára, vagy az "Elfogadás" gombra történik kattintás, azzal a felhasználó elfogadja a sütik használatát.

Bezárás